Share Full Source VIP Seeding Kinh Doanh Mod by TienDucBlog.Com


Hướng Dẫn Sử Dụng: 
  • Up Source Lên Hosting - VPS
  • Chỉnh Sửa Data File "config.php"
  • Vào "like_hethong" Để Sửa Info Site
  • Vào phpMyadmin để Import SQL ( like.sql )

Bình Luận (1):

Blog đang trong quá trình sửa đổi.Nếu gặp bất kì lỗi nào hãy báo lại cho Admin Đã hiểu